MDINEXTMENU

Struktura MDINEXTMENU zawiera informacje o menu aby aktywować.

element TypeDef struct tagMDINEXTMENU {}
    HMENU hmenuIn;
    HMENU hmenuNext;
    HWND hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, ZNACZNIE * LPMDINEXTMENU 

Członkowie

hmenuIn
Zwraca uchwyt do bieżącego menu.
hmenuNext
Określa dojście do menu aby aktywować.
hwndNext
Określa dojście do okna, aby otrzymywać powiadomienie menu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie menu, Menu struktur, WM_NEXTMENU