Wyświetlanie Menu skrótów

Funkcja pokazano w następującym przykładzie powoduje wyświetlenie menu skrótów.

Aplikacja zawiera zasób menu zidentyfikowane przez ciąg „ShortcutExample. ” Pasek menu zawiera po prostu nazwy menu. Aplikacja używa funkcji TrackPopupMenu , aby wyświetlić menu skojarzone z tego elementu menu. (Menu pasek nie jest wyświetlany ponieważ TrackPopupMenu wymaga dojścia do menu, podmenu lub menu skrótów.)

VOID APIENTRY DisplayContextMenu(HWND hwnd, POINT pt) {HMENU hmenu;      / / najwyższego poziomu menu HMENU hmenuTrackPopup; / / menu skrótów / / załadować zasobu menu. 
 
  Jeżeli ((hmenu = LoadMenu (hinst, "ShortcutExample")) == NULL) powrotu; 
 
  / / TrackPopupMenu nie może wyświetlić menu pasek tak get / / uchwyt z pierwszego menu skrótów. 
 
  hmenuTrackPopup = GetSubMenu (hmenu, 0); 
 
  / / Wyświetlić menu skrótów. Śledzenie prawym przyciskiem myszy / / przycisku. 
 
  TrackPopupMenu (hmenuTrackPopup, TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, NULL); 
 
  / / Zniszczyć menu. 
 
  DestroyMenu(hmenu); 
} 

 

Index