Identyfikator elementu menu

Skojarzone z każdego elementu menu jest unikatowy, zdefiniowanych przez aplikację całkowitą, nazywany identyfikatorem elementu menu. Jeśli użytkownik wybierze element polecenia z menu, system wysyła identyfikator towaru do okna właściciela jako część wiadomości WM_COMMAND . Procedurę okna sprawdza identyfikator ustalenie źródła wiadomości i odpowiednio przetwarza wiadomość. Ponadto można określić elementu menu przy użyciu swojego identyfikatora, po wywołaniu funkcji menu; na przykład, aby włączyć lub wyłączyć elementu menu.

Identyfikator elementu menu musi być wartości od 0 do 65 535, nawet jeśli jest 32-bitową liczbą całkowitą. Jest to spowodowane WM_COMMAND wiadomość przechodzi identyfikator elementu menu jak word bity jej parametr wParam.

Elementy menu, które otwierać podmenu mają identyfikatory, podobnie jak polecenie elementy. Jednak system nie wysłać wiadomość polecenia, gdy taki element jest zaznaczone z menu. Zamiast tego systemu powoduje otwarcie podmenu skojarzony element menu.

Aby pobrać identyfikator elementu menu w określonym miejscu, należy użyć funkcji GetMenuItemID lub GetMenuItemInfo.