LoadMenuIndirect

Funkcja LoadMenuIndirect ładuje szablonu podane menu w pamięci.

(HMENU LoadMenuIndirect STAŁA MENUTEMPLATE  * lpMenuTemplate / / adresu z menu Szablon);
 

Parametry

lpMenuTemplate
Wskaźnik szablon menu lub rozszerzonych menu.

Szablon menu składa się struktury MENUITEMTEMPLATEHEADER następuje jeden lub więcej sąsiadujących struktury MENUITEMTEMPLATE . Szablon programu rozszerzonych menu składa się struktury MENUEX_TEMPLATE_HEADER następuje jeden lub więcej sąsiadujących struktur MENUEX_TEMPLATE_ITEM.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest dojściem do menu.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracana jest wartość NULL. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Zarówno ANSI, jak i wersji Unicode tej funkcji ciągi w strukturze MENUITEMTEMPLATE musi być ciągów Unicode.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, LoadMenu, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER

Index