WM_NCRBUTTONDOWN

Wiadomość WM_NCRBUTTONDOWN jest księgowany, kiedy użytkownik naciśnie przycisk prawym przyciskiem myszy, gdy kursor znajduje się w obrębie obszaru nonclient okna. Ten komunikat jest księgowana okna zawierającego kursor. Jeśli okno zostały przechwycone myszy, ten komunikat nie jest księgowana.

WM_NCRBUTTONDOWN nHittest = wParam (INT);    / / hit badania wartości pts = MAKEPOINTS(lParam);   / pozycja kursora 

 

Parametry

nHittest
Wartość wParam. Określa wartość testu trafienia, zwróconych przez funkcję DefWindowProc z przetwarzania wiadomości WM_NCHITTEST. Aby zapoznać się z listą wartości testowe hitem, zobacz WM_NCHITTEST.
pts
Wartość fikcyjnymi. Określa struktury punktów , który zawiera współrzędne x i y kursora. Współrzędne są ustalane względem górnego lewego rogu ekranu.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Aplikację można użyć makra MAKEPOINTS konwertować parametru fikcyjnymi struktury punktów.

Jeżeli tak jest to zrobić, system wysyła komunikat WM_SYSCOMMAND aby oknie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania wiadomości, DefWindowProc, MAKEPOINTS, punktów, WM_NCHITTEST, WM_NCRBUTTONDBLCLK, WM_NCRBUTTONUP, WM_SYSCOMMAND

Index