ReleaseCapture

Funkcja ReleaseCapture zwalnia przechwytywania myszy z okna w bieżącym wątku i przywraca przetwarzania danych wejściowych mysz. Okno, w którym zostały przechwycone myszy odbiera wszystkie sygnału wejściowego myszy, niezależny od położenia kursora, z wyjątkiem, po kliknięciu przycisku myszy podczas aktywny kursor znajduje się w oknie innego wątku.

BOOL ReleaseCapture(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Aplikacja wywoła funkcję tę po wywołaniu funkcji SetCapture.

Systemu Windows 95:Wywołanie ReleaseCapture powoduje, że okno, w którym traci przechwytywanie myszy komunikat WM_CAPTURECHANGED.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania funkcji, GetCapture, SetCapture, WM_CAPTURECHANGED

Index