GetCapture

Funkcja GetCapture pobiera uchwyt okna (jeśli występują) które zostały przechwycone myszy. Tylko jedno okno naraz można przechwytywać myszy; to okno otrzyma myszą, czy kursor znajduje się w jej granicach.

HWND GetCapture(VOID) 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest uchwyt okna przechwytywania skojarzonych z bieżącym wątkiem. Jeśli nie okna w wątku zostały przechwycone myszy, wartość zwracana jest wartość NULL.

Uwagi

Wartością zwracaną wartość NULL oznacza, że żaden inny wątek lub procesu w systemie zostały przechwycone myszy; to właśnie oznacza, że bieżący wątek nie została przechwycona myszy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania funkcji, ReleaseCapture, SetCapture

Index