MOUSEMOVEPOINT

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Struktura MOUSEMOVEPOINT zawiera informacje o lokalizacji myszy zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi.

element TypeDef struct tagMOUSEMOVEPOINT {}
    int x;
    int y;
    DWORD czasu;
    DWORD dwExtraInfo;
} MOUSEMOVEPOINT, * PMOUSEMOVEPOINT, ZNACZNIE * LPMOUSEMOVEPOINT 

Członkowie

x
Określa współrzędną x myszy.
y
Określa współrzędną y myszy.
czas
Określa sygnatura czasowa współrzędnych myszy.
dwExtraInfo
Określa dodatkowe informacje związane z tym współrzędnych.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 5.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 98 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, struktury danych wejściowych myszy, GetMouseMovePoints

Index