SwapMouseButton

Funkcja SwapMouseButton cofa lub przywraca rozumieniu przyciski prawym i lewym przyciskiem myszy.

(BOOL SwapMouseButton BOOL  fSwap / / odwrócić lub przywrócić przyciski);
 

Parametry

fSwap
Określa, czy znaczenie przycisku myszy są wycofane lub przywrócone. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, lewy przycisk generuje prawy przycisk wiadomości i prawy przycisk generuje wiadomości przycisk po lewej stronie. Jeśli ten parametr ma wartość FALSE, przyciski zostaną przywrócone do ich pierwotnego znaczenia.

Zwraca wartości

Jeśli rozumieniu przycisków myszy odwrócono wcześniej, zanim funkcja została wywołana, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli rozumieniu przycisków myszy nie zostało anulowane, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Przycisk Zamiana stanowi wygodne do osób używających myszy z lewej ręce. Funkcja SwapMouseButton zwykle wywołana przez Panel sterowania tylko. Mimo, że aplikacja jest wolna w wywołaniu funkcji, myszy jest zasobem udostępnionym i cofania rozumieniu jej przyciski wpływa na wszystkie aplikacje.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania funkcji, SetDoubleClickTime

Index