WM_NCRBUTTONDBLCLK

Wiadomość WM_NCRBUTTONDBLCLK jest księgowany, gdy użytkownik kliknie dwukrotnie prawy przycisk myszy, gdy kursor znajduje się w obrębie obszaru nonclient okna. Ten komunikat jest księgowana okna zawierającego kursor. Jeśli okno zostały przechwycone myszy, ten komunikat nie jest księgowana.

WM_NCRBUTTONDBLCLK nHittest = wParam (INT);    / / hit badania wartości pts = MAKEPOINTS(lParam);   / pozycja kursora 

 

Parametry

nHittest
Wartość wParam. Określa wartość testu trafienia, zwróconych przez funkcję DefWindowProc z przetwarzania wiadomości WM_NCHITTEST. Aby zapoznać się z listą wartości testowe hitem, zobacz WM_NCHITTEST.
pts
Wartość fikcyjnymi. Określa struktury punktów , który zawiera współrzędne x i y kursora. Współrzędne są ustalane względem górnego lewego rogu ekranu.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Okno nie wymagają styl CS_DBLCLKS, aby odbierać wiadomości WM_NCRBUTTONDBLCLK.

System generuje komunikat WM_NCRBUTTONDBLCLK, gdy użytkownik naciska, zwalnia i ponownie naciśnie przycisk prawym przyciskiem myszy w obrębie systemu limit czasu dwukrotnego kliknięcia. Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy faktycznie generuje cztery wiadomości: WM_NCRBUTTONDOWN, WM_NCRBUTTONUP, WM_NCRBUTTONDBLCLK i ponownie WM_NCRBUTTONUP.

Aplikację można użyć makra MAKEPOINTS konwertować parametru fikcyjnymi struktury punktów.

Jeżeli tak jest to zrobić, system wysyła komunikat WM_SYSCOMMAND aby oknie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania wiadomości, DefWindowProc, MAKEPOINTS, punktów, WM_NCHITTEST, WM_NCRBUTTONDOWN, WM_NCRBUTTONUP, WM_SYSCOMMAND