WM_LBUTTONDBLCLK

Wiadomość WM_LBUTTONDBLCLK jest księgowany, gdy użytkownik kliknie dwukrotnie lewy przycisk myszy, gdy kursor znajduje się w obszarze klienta okna. Jeśli mysz nie jest przechwycona, wiadomość jest księgowana w oknie poniżej kursora. W przeciwnym wypadku wiadomość jest księgowana okno, w którym zostały przechwycone myszy.

WM_LBUTTONDBLCLK fwKeys = wParam;        / / Klucz flags xPos = LOWORD(lParam);  / / pozioma pozycja kursora yPos = HIWORD(lParam);  / / pionowe położenie kursora 

 

Parametry

fwKeys
Wartość wParam. Wskazuje, czy różnych klawiszy wirtualnych w dół. Ten parametr może być dowolną kombinacją następujących wartości:
Wartość Opis
MK_CONTROL Jeśli klawisz ctrl jest wyłączony.
MK_LBUTTON Jeśli jest lewy przycisk myszy.
MK_MBUTTON Jeśli środkowy przycisk myszy jest wyłączony.
MK_RBUTTON Jeśli prawym przyciskiem myszy jest wyłączony.
MK_SHIFT Jeśli klawisz shift jest wyłączony.

xPos
Wartość słowa bity fikcyjnymi. Określa współrzędną x kursora. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu obszaru klienckiego.
yPos
Wartość słowa wysokich numerach fikcyjnymi. Określa współrzędną y kursora. Współrzędna nazywa się względem lewego górnego rogu obszaru klienckiego.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Tylko systemu windows, które mają stylu CS_DBLCLKS można odbierać wiadomości WM_LBUTTONDBLCLK, których system generuje zawsze, gdy użytkownik naciska, zwalnia i ponownie naciśnie przycisk lewy systemu kliknij dwukrotnie terminie. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy faktycznie generuje cztery wiadomości: WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP, WM_LBUTTONDBLCLK i ponownie WM_LBUTTONUP.

Aplikację można użyć makra MAKEPOINTS konwertować parametru fikcyjnymi struktury punktów.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych myszy, mysz wprowadzania wiadomości, GetCapture, GetDoubleClickTime, MAKEPOINTS, punktów, SetCapture, SetDoubleClickTime, WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP

Index