Przetwarzania wiadomości kliknij dwukrotnie

Aby odbierać wiadomości kliknij dwukrotnie, okno musi należeć do klasy okno, które ma styl klasowy CS_DBLCLKS. Można ustawić ten styl, gdy rejestrowanie klasy okna, jak pokazano w poniższym przykładzie.

 BOOL Init&Application(HINSTANCE hInstance) {WNDCLASS wc; 
 
  WC.style = CS_DBLCLKS | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  WC.lpfnWndProc = MainWndProc (WNDPROC); 
  WC.cbClsExtra = 0; 
  WC.cbWndExtra = 0; 
  WC.hInstance = wystąpienie hInstance; 
  WC.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
  WC.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_IBEAM); 
  WC.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  WC.lpszMenuName = "MainMenu"; 
  WC.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  Zwraca RegisterClass(amp;wc); 
} 

 

Kliknij dwukrotnie wiadomość jest zawsze poprzedzone przycisku w wiadomości. Z tego powodu aplikacje zazwyczaj używają wiadomości kliknij dwukrotnie rozszerzenia zadań, który rozpoczął się w przycisk w wiadomości.

Index