WM_MDIREFRESHMENU

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDIREFRESHMENU do wielu okna klienta interfejsu (MDI) dokument aby odświeżyć okno menu okna ramki MDI.

WM_MDIREFRESHMENU wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest dojście do menu Okno ramki.

Jeśli wiadomość nie powiedzie się, wartość zwracana jest wartość NULL.

Uwagi

Po wysłaniu tego komunikatu, aplikacja musi wywołać funkcję DrawMenuBar , aby aktualizacja paska menu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Wiele przegląd interfejsu dokumentu, wiele wiadomości interfejsu dokumentu, DrawMenuBar, WM_MDISETMENU

Index