Typy pole listy i stylów

Win32 API oferuje dwa typy pól list: pojedynczego wyboru (ustawienie domyślne) i wielokrotnego wyboru. W polu listy z pojedynczym wyboremużytkownik może wybrać tylko jeden element naraz. W polu listy wielokrotnego wyboruużytkownik może wybrać więcej niż jeden element naraz. Aby utworzyć pole listy wielokrotnego wyboru, określ styl LBS_EXTENDEDSEL lub LBS_MULTIPLESEL.

Win32 API zapewnia wiele innych listy stylów i w oknie, określające wygląd i działanie w polu listy. Style te wskazują, czy sortowane są elementy pola listy, rozmieszczone w wielu kolumnach, przez aplikację i tak dalej. Wymiary i stylów w polu listy są zwykle definiowane w szablonie pole dialogowe zawarte w zasoby aplikacji.

Dla tabeli Style pola listy zobacz Style pole listy.

Index