Tworzenie pola listy rysowane właściciela

Poniższy przykład ilustruje sposób narysuj pole listy, która zawiera pięć elementów rysowane właściciela: cztery implementuje rysunku i rozwidlenia. Każdy element listy jest wyświetlany jako bitmapę następuje nazwa obiektu. Przycisk monituje użytkownika, aby wybrać element, który nie jest podobnie jak inne. Wybierając przycisk z rozwidlenia zaznaczone wyświetla komunikat "You 're right!" i zamyka okno dialogowe. Wybierając przycisk z inną listę pozycji wybranych wyświetla komunikat "Spróbuj ponownie!".

Pole listy ma stylów LBS_OWNERDRAW i LBS_HASSTRINGS, oprócz Style pola listy standardowych. Kod inicjuje polu listy przez wysłanie wiadomości LB_ADDSTRING , aby ustawić tekst, a następnie wysyła komunikat LB_SETITEMDATA aby skojarzyć bitmapy z każdego elementu pola listy. Kod również określa wysokość każdego elementu pola listy przez przetwarzanie wiadomości WM_MEASUREITEM i zwraca tekst i mapę bitową dla każdego elementu przez przetwarzanie wiadomości WM_DRAWITEM.

#define XBITMAP 80 
#define YBITMAP 20 
 
#define BUFFER MAX_PATH 
 
HBITMAP hbmpPencil, hbmpCrayon, hbmpMarker, hbmpPen, hbmpFork; 
HBITMAP hbmpPicture, hbmpOld; 
 
void AddItem(HWND hwnd, LPSTR lpstr, HBITMAP hbmp) 
{ 
  int nItem; 
 
  nItem = SendMessage(hwndList, LB_ADDSTRING, 0, lpstr); 
  SendMessage(hwndList, LB_SETITEMDATA, nItem, hbmp); 
} 
 
DWORD APIENTRY DlgDrawProc( 
    HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
    UINT message,     // type of message 
    UINT wParam,     // message-specific information 
    LONG lParam) 
{ 
  int nItem; 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  HBITMAP hbmp; 
  HWND hListBox; 
  TEXTMETRIC tm; 
  int y; 
  HDC hdcMem; 
  LPMEASUREITEMSTRUCT lpmis; 
  LPDRAWITEMSTRUCT lpdis; 
  RECT rcBitmap; 
 
  switch (message) 
  { 
 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Load bitmaps. 
 
      hbmpPencil = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(700)); 
      hbmpCrayon = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(701)); 
      hbmpMarker = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(702)); 
      hbmpPen = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(703)); 
      hbmpFork = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(704)); 
 
      // Retrieve list box handle. 
 
      hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF); 
 
      // Initialize the list box text and associate a bitmap 
      // with each list box item. 
 
      AddItem(hListBox, "pencil", hbmpPencil); 
      AddItem(hListBox, "crayon", hbmpCrayon); 
      AddItem(hListBox, "marker", hbmpMarker); 
      AddItem(hListBox, "pen",  hbmpPen); 
      AddItem(hListBox, "fork",  hbmpFork); 
 
      SetFocus(hListBox); 
      SendMessage(hListBox, LB_SETCURSEL, 0, 0); 
      return TRUE; 
 
    case WM_MEASUREITEM: 
 
      lpmis = (LPMEASUREITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // Set the height of the list box items. 
 
      lpmis->itemHeight = 20; 
      return TRUE; 
 
    case WM_DRAWITEM: 
 
      lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // If there are no list box items, skip this message. 
 
      if (lpdis->itemID == -1) 
      { 
        break; 
      } 
 
      // Draw the bitmap and text for the list box item. Draw a 
      // rectangle around the bitmap if it is selected. 
 
      switch (lpdis->itemAction) 
      { 
        case ODA_SELECT: 
        case ODA_DRAWENTIRE: 
 
          // Display the bitmap associated with the item. 
 
          hbmpPicture =(HBITMAP)SendMessage(lpdis->hwndItem, 
            LB_GETITEMDATA, lpdis->itemID, (LPARAM) 0); 
 
          hdcMem = CreateCompatibleDC(lpdis->hDC); 
          hbmpOld = SelectObject(hdcMem, hbmpPicture); 
 
          BitBlt(lpdis->hDC, 
            lpdis->rcItem.left, lpdis->rcItem.top, 
            lpdis->rcItem.right - lpdis->rcItem.left, 
            lpdis->rcItem.bottom - lpdis->rcItem.top, 
            hdcMem, 0, 0, SRCCOPY); 
 
          // Display the text associated with the item. 
 
          SendMessage(lpdis->hwndItem, LB_GETTEXT, 
            lpdis->itemID, (LPARAM) tchBuffer); 
 
          GetTextMetrics(lpdis->hDC, &tm); 
 
          y = (lpdis->rcItem.bottom + lpdis->rcItem.top - 
            tm.tmHeight) / 2; 
 
          TextOut(lpdis->hDC, 
            XBITMAP + 6, 
            y, 
            tchBuffer, 
            strlen(tchBuffer)); 
 
          SelectObject(hdcMem, hbmpOld); 
          DeleteDC(hdcMem); 
 
          // Is the item selected? 
 
          if (lpdis->itemState & ODS_SELECTED) 
          { 
            // Set RECT coordinates to surround only the 
            // bitmap. 
 
            rcBitmap.left = lpdis->rcItem.left; 
            rcBitmap.top = lpdis->rcItem.top; 
            rcBitmap.right = lpdis->rcItem.left + XBITMAP; 
            rcBitmap.bottom = lpdis->rcItem.top + YBITMAP; 
 
            // Draw a rectangle around bitmap to indicate 
            // the selection. 
 
            DrawFocusRect(lpdis->hDC, &rcBitmap); 
          } 
          break; 
 
        case ODA_FOCUS: 
 
          // Do not process focus changes. The focus caret 
          // (outline rectangle) indicates the selection. 
          // The IDOK button indicates the final 
          // selection. 
 
          break; 
      } 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDOK: 
          // Get the selected item's text. 
 
          nItem = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
            LB_GETCURSEL, 0, (LPARAM) 0); 
            hbmp = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
              LB_GETITEMDATA, nItem, 0); 
 
          // If the item is not the correct answer, tell the 
          // user to try again. 
          //
          // If the item is the correct answer, congratulate 
          // the user and destroy the dialog box. 
 
          if (hbmp != hbmpFork) 
          { 
            MessageBox(hDlg, "Try again!", "Oops", MB_OK); 
            return FALSE; 
          } 
          else 
          { 
            MessageBox(hDlg, "You're right!", 
              "Congratulations.", MB_OK); 
 
           // Fall through. 
 
          } 
 
        case IDCANCEL: 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
 
          return FALSE; 
      } 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      // Free any resources used by the bitmaps. 
 
      DeleteObject(hbmpPencil); 
      DeleteObject(hbmpCrayon); 
      DeleteObject(hbmpMarker); 
      DeleteObject(hbmpPen); 
      DeleteObject(hbmpFork); 
 
      return TRUE; 
 
    default: 
      return FALSE; 
 
  } 
  return FALSE; 
}