WM_SYSDEADCHAR

WM_SYSDEADCHAR wiadomość jest wysyłana do okna z fokusem klawiatury, gdy wiadomość WM_SYSKEYDOWN jest tłumaczony przez funkcję TranslateMessage . WM_SYSDEADCHAR określa kod znaku systemu martwych klucza — czyli martwych klucz, który jest wciśnięty trzymając wciśnięty klawisz alt.

WM_SYSDEADCHAR chCharCode = wParam (TCHAR);    / / znaków kodu lKeyData = fikcyjnymi;              / / dane kluczowe 

 

Parametry

chCharCode
Wartość wParam. Określa kod znaku, generowane przez system martwych klucza — czyli martwych klucz, który jest wciśnięty trzymając wciśnięty klawisz alt.
lKeyData
Wartość fikcyjnymi. Określa licznik powtórzeń, skanowanie kodu, Flaga klucz rozszerzony, kontekście kodu, poprzedniego klucza Państwo bandery i Flaga stanu przejściowego, jak pokazano w poniższej tabeli.
Wartość Opis
0–15 Określa Powtórz ilość dla bieżącej wiadomości. Wartość jest liczba powtórzeń naciśnięć klawiszy jest automatycznie powtórzony od użytkownika, przytrzymując wciśnięty klawisz. Jeśli klawiszy są przechowywane wystarczająco długi, wiele wiadomości są wysyłane. Jednakże liczba powtórzeń nie jest kumulatywne.
16-23 Określa kod skanowania. Wartość zależy od producenta sprzętu oryginalnego (OEM).
24 Określa, czy klucz jest kluczem rozszerzonych, takich jak alt po prawej stronie i klawisze ctrl, pojawiające się na rozszerzonych lub 102-klawiatura 101 klawiszy. Wartością jest 1, jeśli jest klucz rozszerzony; w przeciwnym wypadku jest 0.
25-28 Zarezerwowane; nie należy używać.
29 Określa kod kontekstu. Wartością jest 1, jeśli klawisz jest przytrzymywany naciśniętym klucz; w przeciwnym razie wartość jest równa 0.
30 Określa poprzedniego stanu klucza. Wartością jest 1, jeśli klucz jest wciśnięty, zanim wiadomość jest wysyłana, lub jest 0, jeśli klucz jest.
31 Określa stan przejścia. Wartością jest 1, jeśli klucz jest zwalniany, lub jest 0, jeśli jest naciśnięty.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Dla wzmocnionej 101 i 102-klucza klawiatur rozszerzone klucze są prawy alt i ctrl kluczy w głównej części klawiatury; ins, del, domu, koniec, page up, page down i klawiszy strzałek w klastrach po lewej stronie numerycznej; i dzielenia (/) i wprowadź klucze w numerycznej. Pozostałe klawisze mogą obsługiwać bitowy klucz rozszerzony w parametrze lKeyData.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, komunikaty wejściowe klawiatury, TranslateMessage, WM_DEADCHAR, WM_SYSKEYDOWN

Index