WM_DEADCHAR

Wiadomość WM_DEADCHAR jest księgowana aby oknie z fokusem klawiatury, gdy wiadomość WM_KEYUP jest tłumaczony przez funkcję TranslateMessage . WM_DEADCHAR określa kod znaku generowanych przez klucz martwych. Martwe kluczem jest klucz, który generuje znaku, takich jak umlaut (podwójne kropka), połączonego z kolejnego znaku do tworzenia złożonych znaków. Na przykład znak umlaut-O (Ö) jest generowana przez wpisywanie martwych klucza dla znaków umlaut, a następnie wpisując o klucz.

WM_DEADCHAR chCharCode = wParam (TCHAR);    / / znaków kodu lKeyData = fikcyjnymi;              / / dane kluczowe 

 

Parametry

chCharCode
Wartość wParam. Określa kod znaku, generowane przez klucz martwe.
lKeyData
Wartość fikcyjnymi. Określa licznik powtórzeń, skanowanie kodu, Flaga klucz rozszerzony, kontekście kodu, poprzedniego klucza Państwo bandery i Flaga stanu przejściowego, jak pokazano w poniższej tabeli.
Wartość Opis
0–15 Określa Powtórz ilość dla bieżącej wiadomości. Wartość jest liczba powtórzeń naciśnięć klawiszy jest automatycznie powtórzony od użytkownika, przytrzymując wciśnięty klawisz. Jeśli klawiszy są przechowywane wystarczająco długi, wiele wiadomości są wysyłane. Jednakże liczba powtórzeń nie jest kumulatywne.
16-23 Określa kod skanowania. Wartość zależy od producenta sprzętu oryginalnego (OEM).
24 Określa, czy klucz jest kluczem rozszerzonych, takich jak alt po prawej stronie i klawisze ctrl, pojawiające się na rozszerzonych lub 102-klawiatura 101 klawiszy. Wartością jest 1, jeśli jest klucz rozszerzony; w przeciwnym wypadku jest 0.
25-28 Zarezerwowane; nie należy używać.
29 Określa kod kontekstu. Wartością jest 1, jeśli klawisz jest przytrzymywany naciśniętym klucz; w przeciwnym razie wartość jest równa 0.
30 Określa poprzedniego stanu klucza. Wartością jest 1, jeśli klucz jest wciśnięty, zanim wiadomość jest wysyłana, lub jest 0, jeśli klucz jest.
31 Określa stan przejścia. Wartością jest 1, jeśli klucz jest zwalniany, lub jest 0, jeśli jest naciśnięty.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Wiadomość WM_DEADCHAR zazwyczaj są używane przez aplikacje do opinii użytkowników o każdy klawisz. Na przykład aplikacja można wyświetlić akcentu w bieżącej pozycji znaku bez przenoszenia daszek.

Ponieważ nie jest zawsze odpowiedniooci między naciśnięcia klawiszy i znaków komunikatów generowanych, informacje w programie word wysokich numerach parametru lKeyData ogólnie nie jest przydatny do aplikacji. Informacje w programie word wysokich numerach stosuje się tylko do najnowszych wiadomości WM_KEYDOWN, która poprzedza księgowania wiadomości WM_DEADCHAR.

Dla wzmocnionej 101 i 102-klucza klawiatur rozszerzone klucze są prawy alt i klawiszy prawy ctrl w głównej części klawiatury; ins, del, domu, koniec, page up, page down i klawiszy strzałek w klastrach po lewej stronie numerycznej; i dzielenia (/) i wprowadź klucze w numerycznej. Pozostałe klawisze mogą obsługiwać bitowy klucz rozszerzony w parametrze lKeyData.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, komunikaty wejściowe klawiatury, TranslateMessage, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSDEADCHAR

Index