Przy uzyskaniu fokusu

Funkcja przy uzyskaniu fokusu pobiera dojście do okna, który ma fokus klawiatury, jeśli okno jest skojarzony z kolejką wiadomości wątku wywołującego.

HWND GetFocus(VOID)

 

Parametry

Funkcja ta ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do okna z fokusem klawiatury. Jeśli wywołujący wątku wiadomości kolejki nie skojarzone okno z fokusem klawiatury, wartość zwracana jest wartość NULL.

Uwagi

Nawet jeśli przy uzyskaniu fokusu zwraca wartość NULL, inny wątek kolejki mogą być związane z okna, który ma fokus klawiatury.

Aby pobrać dojście do okna, w którym użytkownik pracuje obecnie, należy użyć funkcji GetForegroundWindow . Kolejka komunikatów dla wątku można skojarzyć z windows własnością innego wątku za pomocą funkcji AttachThreadInput.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, AttachThreadInput, GetForegroundWindow, SetFocus, WM_KILLFOCUS, WM_SETFOCUS

Index