IsWindowEnabled

Funkcja IsWindowEnabled określa, czy określonego okna jest włączona dla myszy i klawiatury.

(BOOL IsWindowEnabled HWND  hWnd / / dojście do okna do badania);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby przetestować.

Zwraca wartości

Jeśli okno jest włączony, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli okno nie jest włączona, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Okna podrzędnego odbiera dane wejściowe, tylko wtedy, gdy jest włączone i widoczne.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, EnableWindow, IsWindowVisible

Index