UnregisterHotKey

Funkcja UnregisterHotKey zwalnia klawisz dostępu wcześniej zarejestrowane przez wywołania wątku.

(BOOL UnregisterHotKey HWND  hWnd, / / okno skojarzony klawisz dostępuintidentyfikator / / identyfikator klawisz dostępu);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna skojarzony klawisz dostępu do zwolnione. Parametr ten powinien być NULL, jeśli klawisz dostępu nie jest skojarzony z okna.
identyfikator
Określa identyfikator klawisz dostępu do zwolnione.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, RegisterHotKey, WM_HOTKEY

Index