WM_SETFOCUS

Wiadomość WM_SETFOCUS jest wysyłana do okna po ten uzyskał fokusu klawiatury.

WM_SETFOCUS hwndLoseFocus = wParam (HWND); / / dojście do okna utracie fokusu 

 

Parametry

hwndLoseFocus
Wartość wParam. Dojście do okna, który utracił fokusu klawiatury (może być NULL).

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Aby wyświetlić daszek, aplikacja powinna wywołać funkcje właściwe daszka, po odebraniu wiadomości WM_SETFOCUS.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, komunikaty wejściowe klawiatury, SetFocus, WM_KILLFOCUS

Index