SetKeyboardState

Funkcja SetKeyboardState kopiuje 256 bajtów Tablica stanów kluczowych klawiatury do wywołania wątku klawiatury stan tabeli. Jest to ta sama tabela dostęp przez funkcje GetKeyboardState i GetKeyState . Zmiany wprowadzone w tej tabeli nie ma wpływu na wprowadzanie danych z klawiatury do innego wątku.

(BOOL SetKeyboardState LPBYTE  lpKeyState / / tablicy z kodami klucza wirtualnego);
 

Parametry

lpKeyState
Wskaźnik tablicy 256 bajtów, zawierający stanów kluczowych klawiatury.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Ponieważ funkcję SetKeyboardState zmienia wejściowy stanie wywołania wątku i nie globalne wprowadzania stanu systemu, aplikacja nie użyj SetKeyboardState aby ustawić klawisz num lock, caps lock lub przewinąć wskaźnik lampki na klawiaturze.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Przegląd danych wejściowych klawiatura, funkcji wprowadzania klawiatury, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, MapVirtualKey

Index