CreateAcceleratorTable

Funkcja CreateAcceleratorTable tworzy tabelę akcelerator.

 (HACCEL CreateAcceleratorTable LPACCEL  lpaccl, / / wskaźnik do struktury tablicy danymi akceleratorintcEntries / / liczba struktur w tablicy);
 

Parametry

lpaccl
Wskaźnik Tablica struktur ACCEL , która opisuje tabeli akceleratora.
cEntries
Określa liczbę ACCEL struktur w tablicy.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest dojście do tabeli utworzonej akceleratora; w przeciwnym razie ma wartość NULL. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Przed zamknięciem aplikacji, należy użyć funkcji DestroyAcceleratorTable zniszczenie każdej tabeli akceleratora, utworzony przy użyciu funkcji CreateAcceleratorTable.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Przegląd skróty klawiaturowe, funkcji akceleratora klawiatury, ACCEL, CopyAcceleratorTable, DestroyAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index