WM_ICONERASEBKGND

Wiadomość WM_ICONERASEBKGND jest wysyłana do zminimalizowanego okna, gdy tle ikona musi być wypełniony przed malowanie na ikonę. Okno otrzyma ten komunikat, tylko wtedy, gdy ikona klasy jest zdefiniowana w oknie; w przeciwnym razie wysyłana jest WM_ERASEBKGND.

WM_ICONERASEBKGND hdc = wParam (HDC); / / dojście do kontekstu urządzenia 

 

Parametry

hdc
Wartość wParam. Dojście do kontekstu urządzenia ikony.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić niezerowa, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Uwagi

Funkcja DefWindowProc wypełnienia tła ikonę z klasy pędzla tła okna nadrzędnego.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie ikon, Ikona wiadomości, DefWindowProc, WM_ERASEBKGND

Index