CopyIcon

Funkcja CopyIcon kopiuje ikonę określony inny moduł do bieżącego modułu.

(HICON CopyIcon HICON  hIcon / / dojście do ikonę, aby skopiować);
 

Parametry

hIcon
Dojście do ikony do skopiowania.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest uchwyt na ikonę zduplikowane.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracana jest wartość NULL. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Funkcja CopyIcon umożliwia aplikacji lub biblioteka dołączana dynamicznie (DLL), aby uzyskać własnej obsługi do ikony własnością innego modułu. Jeśli moduł jest zwalniane, ikona aplikacji nadal będą mogli użyć ikony.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie ikon, ikona funkcji, CopyCursor, DrawIcon, DrawIconEx