DestroyIcon

Funkcja DestroyIcon niszczy ikony i zwalnia wszelkich pamięci ikonę zajęte.

(BOOL DestroyIcon HICON  hIcon / / dojście do ikony do zniszczenia);
 

Parametry

hIcon
Dojście do tę ikonę, aby zostać zniszczone. Ikona nie może być w użyciu.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

To jest tylko wywołania DestroyIcon ikon i kursory utworzone za pomocą funkcji CreateIconIndirect . Nie należy używać tej funkcji do zniszczenia ikony udostępnionego. Ikona udostępnionego jest prawidłowa, tak długo, jak moduł, z którego został załadowany pozostanie w pamięci. Następujące funkcje uzyskania ikony udostępnionego:

Systemu Windows CE: Funkcja DestroyIcon może być wywołana dla uchwyt ikony, zwrócony przez CreateIconIndirect, ExtractIconEx, LoadImage lub LoadIcon. Uchwyt ikony jest nieprawidłowe po wywołaniu DestroyIcon.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie ikon, ikona funkcji, CreateIconIndirect