ICONMETRICS

Struktura ICONMETRICS zawiera skalowalne miar skojarzonych z ikon. Ta struktura jest używana z parametru SystemParametersInfo funkcję Jeżeli określono działania SPI_GETICONMETRICS lub SPI_SETICONMETRICS.

 element TypeDef struct tagICONMETRICS {UINT cbSize; 
    int iHorzSpacing; 
    int iVertSpacing; 
    int iTitleWrap; 
    LOGFONT lfFont; 
} ICONMETRICS, ZNACZNIE * LPICONMETRICS 

 

Członkowie

cbSize
Określa w bajtach rozmiar struktury,.
iHorzSpacing i iVertSpacing
Poziome i pionowe wolnego miejsca, w pikselach, dla każdego rozmieszczone ikony.
iTitleWrap
Flaga tytuł zawijania. Jeśli ten członek jest niezerowa, tytuły ikon zostaną zawinięte do nowego wiersza. Jeżeli członek ten wynosi zero, tytuły nie jest zawijany.
lfFont
Określa czcionkę służącą do tytuły ikon.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.5 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Unicode:Zdefiniowane jako struktur Unicode i ANSI.

Zobacz też

Omówienie ikon, ikona struktury, parametru SystemParametersInfo

Index