Wyświetlanie ikony

Aplikacja może załadować i utworzyć ikony, aby wyświetlić w module klienta lub okien podrzędnych. Poniższy przykład ilustruje sposób rysowania ikony w obszarze klienta okna, w którego kontekście wyświetlania (DC) jest identyfikowany przez parametr hdc .

HICON hIcon1;  / / ikona uchwytu HDC hdc;    / / dojście do wyświetlania kontekście DrawIcon (hdc, 10, 20, hIcon1) 

 

System automatycznie wyświetla się ikona klasy okna. Aplikację można przypisać klasy ikon podczas rejestrowania klasy okna. Aplikacja może zastąpić ikona klasy za pomocą SetClassLong funkcji. Funkcja ta zmienia domyślne ustawienia okna dla wszystkich okien danej klasy. Poniższy przykład zamienia ikona klasy ikony, których identyfikator zasobu jest 480.

Hinst wystąpienie HINSTANCE;      / / dojście do bieżącej instancji HWND hwnd;         / / obsługi głównego okna / / Zmień ikonę hwnd w oknie klasy. 
 
SetClassLong(hwnd, // window handle GCL_HICON, // changes icon (LONG) LoadIcon(hinst, MAKEINTRESOURCE(480))
  ) 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat klasy okien zobacz Klasy okien.

Index