Inicjowanie bufor tekstowy

Aplikację można zainicjować lub ponownie zainicjować bufor tekstowy formant edycyjny przez wywołanie funkcji SetDlgItemText . Aplikacja może pobrać zawartość bufora tekstu przez wywołanie funkcji GetDlgItemText.

Index