Ukrywanie danych wejściowych użytkownika

Aplikację można użyć znaku hasła w formancie edycji dla ukrycia w nich danych wejściowych użytkownika. Ustawienie znaku hasło jest wyświetlany zamiast każdego znaku typu użytkownika. Po usunięciu znaków hasła formant wyświetla znaki typów użytkownika. Jeśli aplikacja tworzy formant edycyjny przy użyciu stylu ES_PASSWORD, znaków hasła domyślnego jest gwiazdką **. Aplikację można użyć wiadomości EM_SETPASSWORDCHAR do usunięcia lub zdefiniować znak różne hasła i komunikat EM_GETPASSWORDCHAR do pobierania bieżącego znaku hasła. Komunikaty te stosuje się do formantów edycyjnych jednowierszowy tylko.

Index