Wyświetlanie okna komunikatu

Najprostszą formą modalnego okna dialogowego jest w oknie komunikatu. Większość aplikacji używa okna komunikatów ostrzega użytkownika o błędach i monituje o kierunkach jak postępować po wystąpił błąd. Należy utworzyć pole wiadomości przy użyciu funkcji MessageBox lub MessageBoxEx , określając wiadomości i liczbę i typ przycisków do wyświetlenia. System tworzy modalnego okna dialogowego, zapewniając własny szablon pole dialogowe i procedury. Po użytkownik zamyka okno komunikatu, MessageBox lub MessageBoxEx zwraca wartość identyfikującą przycisku wybranego przez użytkownika do zamknięcia okna komunikatu.

W poniższym przykładzie aplikacja wyświetla okno komunikatu, jeśli zmienna fError jest TRUE. W oknie komunikatu wyświetla komunikat opisujący ten błąd. Styl MB_OKCANCEL kieruje MessageBox zapewnienie dwa przyciski, z których użytkownik może wybrać jak postępować:

jeżeli (fError) {Jeżeli (MessageBox (hwndDlg, SZNOTFOUND, SZDELETEITEM, MB_OKCANCEL) == IDOK) {}

/ / Monituj o nową nazwę elementu i powtórz polecenie. 

    }
    Else {}

/ / Anulować polecenie. 

    }
} 

 

W tym przykładzie SZNOTFOUND i SZDELETEITEM są ciągami zakończonymi znakiem null, zdefiniowanych przez aplikację, reprezentujące tekst wiadomości i tytuł okna komunikatu.

Index