Styl WS_TABSTOP

Klawisz tab i shift + tab klucze mają żadnego skutku, gdy formantów w oknie dialogowym Styl WS_TABSTOP. System wyszukuje ten styl, wyszukuje następny formant w oknie dialogowym, aby otrzymać fokus.

Gdy użytkownik naciśnie klawisz tab lub klawisze shift + tab, system najpierw określa czy kontroli mających fokus przetwarza te klucze. Wysyła kontroli komunikat WM_GETDLGCODE , i jeśli formant zwraca DLGC_WANTTAB, systemu przekazuje klucze do formantu. W przeciwnym razie system używa funkcji GetNextDlgTabItem do lokalizowania następny formant jest widoczny, nie wyłączona, i że zostało zapisane w stylu WS_TABSTOP. Wyszukiwanie rozpoczyna się od kontroli obecnie posiadające fokus i wpływy w takiej kolejności, w jakiej zostały utworzone formanty — oznacza to, że kolejność, w której są zdefiniowane w szablonie pole dialogowe. Gdy system szuka formant o parametrach wymaganych, systemu przenosi fokus do niego.

Aplikację można również użyć GetNextDlgTabItem do Zlokalizuj regulatory o stylu WS_TABSTOP. Funkcja pobiera dojście do okna następnego lub poprzedniego formantu o stylu WS_TABSTOP bez przenosząc fokus.

Index