CreateDialogParam

Funkcja CreateDialogParam tworzy okno dialogowe niemodalny z okna dialogowego pole szablonu zasobu. Przed wyświetleniem okna dialogowego, funkcja przekazuje wartość zdefiniowanych przez aplikację do procedury pole dialogowe jako parametru fikcyjnymi komunikat WM_INITDIALOG . Aby zainicjować formantów okna dialogowego aplikacji można użyć tej wartości.

(HWND CreateDialogParam Wystąpienie HINSTANCE  wystąpienie hInstance, / / dojście do instancji aplikacjiLPCTSTRlpTemplateName, / / identyfikuje okna dialogowego pole szablonuHWNDhWndParent, / / dojście do okna właścicielaDLGPROClpDialogFunc, / / wskaźnik, aby oknie dialogowym pole proceduryFIKCYJNYMIdwInitParam / / Inicjowanie wartości);
 

Parametry

wystąpienie hInstance
Identyfikuje wystąpienie modułu, dla którego plik wykonywalny zawiera szablon pola, okno dialogowe.
lpTemplateName
Określa szablon pole dialogowe. Ten parametr jest wskaźnik, aby ciąg znaków zakończony zerem, określający nazwę szablonu pole dialogowe lub wartość całkowitą, która określa identyfikator zasobu szablonu pole dialogowe. Jeśli parametr określa identyfikator zasobów, jego słowo wysokich numerach musi być równe zero i słowo bity musi zawierać identyfikator. Aby utworzyć tę wartość można użyć makra MAKEINTRESOURCE.
hWndParent
Identyfikuje okno, w którym posiada okno dialogowe.
lpDialogFunc
Wskaźnik do procedury pole dialogowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury pole dialogowe zobacz DialogProc.
dwInitParam
Określa wartość do przekazania do procedury pole dialogowe w parametrze fikcyjnymi w wiadomości WM_INITDIALOG.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest dojście do okna dialogowe.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracana jest wartość NULL. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Funkcja CreateDialogParam funkcja funkcji CreateWindowEx utworzyć okna dialogowego. CreateDialogParam następnie wysyła wiadomość WM_INITDIALOG (i wiadomość WM_SETFONT) Jeśli szablon określa styl DS_SETFONT procedurze pole dialogowe. Funkcja wyświetla okno dialogowe, jeśli szablon określa styl WS_VISIBLE. Wreszcie CreateDialogParam zwraca uchwyt okna dialogowego.

Po CreateDialogParam , aplikacja wyświetla okna dialogowego (jeśli nie jest już wyświetlana) przy użyciu funkcji ShowWindow . Stosowanie niszczy okno dialogowe za pomocą funkcji DestroyWindow.

Systemu Windows 95 lub nowszym:System może obsługiwać maksymalnie 255 formanty na okno dialogowe pole szablonu. Aby umieścić więcej niż 255 formantów w oknie dialogowym, należy utworzyć formanty obsługi wiadomości WM_INITDIALOG, zamiast wprowadzania ich w szablonie.

Systemu Windows CE: Nie wszystkie style są obsługiwane w strukturze DLGTEMPLATE w szablonie okno dialogowe określone przez parametr lpTemplateName .

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Omówienie pola dialogowego, okno dialogowe pole funkcji, CreateDialog, CreateDialogIndirect, CreateDialogIndirectParam, funkcji CreateWindowEx, DestroyWindow, DialogProc, MAKEINTRESOURCE, ShowWindow, WM_INITDIALOG, WM_SETFONT

Index