SetDlgItemText

Funkcja SetDlgItemText Ustawia tytuł lub tekst formantu w oknie dialogowym.

(BOOL SetDlgItemText HWND  hDlg, / / uchwyt okna dialogowegointnIDDlgItem, / / identyfikator formantuLPCTSTRlpString / / tekst, aby ustawić);
 

Parametry

hDlg
Identyfikuje okno dialogowe, który zawiera formant.
nIDDlgItem
Identyfikuje formant z tytuł lub tekst, który ma zostać utworzona.
lpString
Wskaźnik ciąg zakończony zerem, zawierający tekst, które mają być kopiowane do kontroli.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać informacje o błąd rozszerzony, wywołanie GetLastError.

Uwagi

Funkcja SetDlgItemText wysyła wiadomość WM_SETTEXT do określonego formantu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Omówienie pola dialogowego, okno dialogowe pole funkcji, GetDlgItemInt, GetDlgItemText, SetDlgItemInt, WM_SETTEXT

Index