GetClipCursor

Funkcja GetClipCursor pobiera współrzędne ekranu prostokątny obszar, do której ograniczają się kursor.

(BOOL GetClipCursor LPRECT  lpRect / / adresu struktury dla prostokąt);
 

Parametry

lpRect
Wskaźnik do struktury RECT , która odbiera współrzędne ekranu ograniczenie prostokąt. Struktura uzyskuje wymiary ekranu, jeśli kursor nie jest ograniczony do prostokąta.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Kursor jest zasobem udostępnionym. Jeżeli aplikacji ogranicza kursora z funkcją ClipCursor , później musi zwolnić kursor przy użyciu ClipCursor przed kontroli do innej aplikacji.

Proces wywołujący musi mieć WINSTA_READATTRIBUTES dostępu do stacji okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie kursory, działa Cursor, ClipCursor, GetCursorPos, RECT

Index