O kontroli

Formanty, takie jak inne okna, należeć do klasy okna, albo wstępnie zdefiniowane lub stosowania określonych. Klasy okna i odpowiednie procedury okna definiowania właściwości formantu, jej wygląd, zachowanie i cel. Aplikacja może utworzyć formantów, oddzielnie określając nazwę klasy okno podczas wywoływania funkcji CreateWindowEx funkcji. Aplikację można również nakazać systemowi tworzenie formantów okna dialogowego określając formantów w szablonie pole dialogowe.

Formanty są okien podrzędnych. Gdy system tworzy formantów okna dialogowego, każdego formantu jest dzieckiem okna dialogowego. Gdy aplikacja utworzy formant, formant jest dziecko okno zidentyfikowane przez aplikację. Ta relacja jest ważne, ponieważ formant wysyła wiadomości zwane komunikaty powiadamiające, do jego okno nadrzędne wystąpieniu zdarzeń, takich jak wprowadzanie danych przez użytkownika w formancie. Wniosek opiera się na te komunikaty powiadamiające, aby określić, jakie działania użytkownik chce aplikacji do podjęcia.

Ponieważ formanty są systemu windows, aplikacja można manipulować nimi przy użyciu funkcji okna zarządzania, takie jak funkcji ShowWindow i EnableWindow . Jeśli klasy okna dla formantu obsługuje komunikaty sterujące, aplikacji można również manipulować kontroli tej klasy przy użyciu funkcji SendMessage do wysyłania wiadomości do formantu. Celem i funkcją każdego komunikatu sterującego jest specyficzna dla klasy okna i jest określona przez procedurę okna formantu.

Index