Obiekt wywołania zwrotnego dla arkusza właściwości drukowania

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Aplikacja, która wyświetla arkusz właściwości drukowania można implementować obiektu wywołania zwrotnego w celu otrzymywania powiadomień i wiadomości z funkcją PrintDlgEx , podczas gdy arkusz właściwości jest wyświetlany. Aby zapewnić obiekt wywołania zwrotnego, określić wskaźnik na obiekt członka lpCallback struktury PRINTDLGEX.

Obiekt wywołania zwrotnego musi implementować interfejs IPrintDialogCallback . Funkcja PrintDlgEx wywołania metody IPrintDialogCallback w następujących sytuacjach:

Obiekt wywołania zwrotnego również powinny wprowadzać w życie IObjectWithSite interfejsu. Wywołania funkcji PrintDlgEx IObjectWithSite::SetSite metody do przekazywania wskaźnika do interfejsu IPrintDialogServices do aplikacji. Metody IPrintDialogCallback można używać interfejsu IPrintDialogServices do pobierania informacji o aktualnie wybranej drukarki. Interfejs IPrintDialogServices jest także użyteczne w przypadku aplikacji, które tworzenia dodatkowych stron do przestrzegania ogólnych stronę Drukuj arkusz właściwości. Procedury pole dialogowe dodatkowe strony można wywołać metody IPrintDialogServices.