IPrintDialogCallback::InitDone

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Funkcja PrintDlgEx wywołuje metodę InitDone , gdy system zakończy inicjowanie Ogólne strony arkusza właściwości drukowania .

HRESULT InitDone() 

Parametry

Brak.

Zwraca wartości

Zwraca wartość S_OK, aby zapobiec wykonywaniu jego domyślne akcje funkcji PrintDlgEx.

Zwraca S_FALSE umożliwiające PrintDlgEx do wykonywania jego domyślne akcje. Obecnie PrintDlgEx nie wykonywać, domyślne przetwarzania po wywołania InitDone.

Uwagi

Jeśli obiekt wywołania zwrotnego implementuje IObjectWithSite interfejsu, wywołania funkcji PrintDlgEx IObjectWithSite::SetSite metody do przekazywania wskaźnika IPrintDialogServices obiektowi wywołania zwrotnego. Funkcja PrintDlgEx wywołuje metodę SetSite przed wywołaniem metody InitDone . Dzięki temu implementacji InitDone odzyskać informacje o aktualnie wybranej drukarki, korzystając z metody IPrintDialogServices.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 5.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Nieobsługiwane.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, IPrintDialogCallback, IObjectWithSite, IPrintDialogServices, PrintDlgEx

Index