PRINTPAGERANGE

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

Struktura PRINTPAGERANGE określa zakres stron zadania drukowania. Zadania drukowania mogą mieć więcej niż jeden zakres stron. Informacja ta jest dostarczana w strukturze PRINTDLGEX podczas wywoływania funkcji PrintDlgEx.

element TypeDef struct tagPRINTPAGERANGE {}
    DWORD nFromPage;
    DWORD nToPage;
} PRINTPAGERANGE, * LPPRINTPAGERANGE 

Członkowie

nFromPage
Określa pierwszy strony z zakresu.
nToPage
Określa ostatniej strony z zakresu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 5.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Nieobsługiwane.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w commdlg.h.
Importowanie biblioteki:Użycie comdlg32.lib.

Zobacz też

Wspólny omówienie biblioteki okna dialogowego, wspólnych struktur pole dialogowe, PRINTDLGEX, PrintDlgEx

Index