Przetwarzanie wiadomości zdefiniowane przez aplikację

W przykładzie w Tworzenie narzędzi pole kombi SubClassProc wysyła wiadomości zdefiniowane przez aplikację do narzędzi okna kiedy użytkownik naciśnie karcie esc, lub wprowadź klucz w polu kombi. Klawisz tab, komunikat WM_ESC klawisza esc i komunikat WM_ENTER dla klawisza enter zostanie wysłany komunikat WM_TAB.

Przykład przetwarza wiadomość WM_TAB, przez ustawienie fokus do następnego pola kombi na pasku narzędziowym. Przetwarza wiadomość WM_ESC przez ustawienie fokus do okna głównego aplikacji.

W odpowiedzi na komunikat WM_ENTER przykład gwarantuje, że bieżące zaznaczenie pola kombi jest prawidłowy, a następnie ustawia fokus w głównym oknie aplikacji. Jeśli pole kombi zawiera nie bieżącego zaznaczenia, w przykładzie użyto komunikat CB_FINDSTRINGEXACT do wyszukiwania elementu listy, który odpowiada zawartości pola wyboru. W przypadku dopasowania, przykład ustawia bieżący wybór; w przeciwnym razie dodaje nowy element listy.

Index