CBN_SELENDOK

Wiadomości z powiadomieniem CBN_SELENDOK jest wysyłane, gdy użytkownik wybierze element listy lub zaznacza element, a następnie zamyka listę. Wskazuje on, że wybór użytkownika ma być przetwarzany. Okno nadrzędne pola kombi wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

CBN_SELENDOK idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator kombi pole hwndComboBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola kombi 

 

Uwagi

W polu kombi w stylu CBS_SIMPLE wiadomości z powiadomieniem CBN_SELENDOK jest wysyłany bezpośrednio przed każdym powiadomienie CBN_SELCHANGE.

Jeśli WS_EX_NOPARENTNOTIFY rozszerzone styl okna jest określony dla pola kombi, nie zostaje wysłany komunikat powiadamiania CBN_SELENDOK.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDCANCEL, WM_COMMAND

Index