CBN_SELENDCANCEL

Wiadomości z powiadomieniem CBN_SELENDCANCEL jest wysyłane, gdy użytkownik zaznaczy element, ale następnie wybiera innego formantu lub zamyka okno dialogowe. To wskazuje, że początkowy wybór użytkownika ma być ignorowane. Okno nadrzędne pola kombi wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia za pośrednictwem wiadomości WM_COMMAND.

CBN_SELENDCANCEL idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator kombi pole hwndComboBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola kombi 

 

Uwagi

W polu kombi w stylu CBS_SIMPLE nie jest wysyłana wiadomość z powiadomieniem CBN_SELENDCANCEL. Wiadomości z powiadomieniem CBN_SELENDOK jest wysyłany bezpośrednio przed każdym powiadomienie CBN_SELCHANGE.

Jeśli WS_EX_NOPARENTNOTIFY rozszerzone styl okna jest określony dla pola kombi, nie zostaje wysłany komunikat powiadamiania CBN_SELENDCANCEL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDOK, WM_COMMAND

Index