Przetwarzanie WM_INITDIALOG i WM_DESTROY wiadomości w proste okno

Użycie pola kombi w oknie dialogowym, zazwyczaj odpowiedzi na wiadomość WM_INITDIALOG przez inicjowanie pola kombi. W przykładzie kodu w tworzeniu okno dialogowe pisowni wywołuje, przez aplikację OpenDictionary funkcji załadowanie słownika. Następnie wywołuje przez aplikację SelectNextWord i InitSpellList funkcji zaznacz pierwszy błędnie napisany wyraz.

SelectNextWordZaznacza następny wyraz w formancie edycji i kopiuje ją do buforu. InitSpellListOkreśla, czy zaznaczony wyraz w słowniku. Jeśli nie, umieści słowa w polu zaznaczenia pola kombi i podpowiedzi pisowni są dodawane do listy.

Procedura pole dialogowe przetwarza wiadomość WM_DESTROY , aby zwolnić zasoby przydzielone do słownika pisowni.

Index