Przetwarzanie WM_INITDIALOG i WM_DESTROY wiadomości w oknie dialogowym rysowane właściciela

Użycie pola kombi w oknie dialogowym, zazwyczaj odpowiedzi na wiadomość WM_INITDIALOG przez inicjowanie pola kombi. W przykładzie Tworzenie okno dialogowe Square mączki ładunków bitmapy używany dla pola kombi rysowania przez właściciela, wywołuje następnie przez aplikację InitGroupList funkcji zainicjować pola kombi. On także zaznacza pierwszy element listy w polu kombi, a następnie wywołuje przez aplikację InitFoodList funkcji zainicjować pole listy.

W tym przykładzie pola kombi rysowane właściciel jest pole listy rozwijanej zawierającej nazwy każdej z grup żywności cztery. InitGroupListdodaje nazwę każdej grupy żywności i wywołuje przez aplikację SetItemData funkcja kojarzenia stałą z każdego elementu listy, który identyfikuje odpowiedniej grupy żywności.

Pole listy w przykładzie zawiera nazwy żywności w grupie wybranych żywności. InitFoodListresetuje zawartość pola listy, a następnie doda nazwy bieżącego zaznaczenia żywności w bieżącym polu listy rozwijanej grupy żywności.

Procedura pole dialogowe przetwarza wiadomość WM_DESTROY , aby usunąć bitmapy w polu kombi rysowane właściciela.

Index