Tworzenie okna dialogowego rysowane właściciela

Szablon pola dialogowe określa style okien, przyciski i identyfikatory formant pola kombi. Pola kombi w tym przykładzie użyto stylów CBS_DROPDOWNLIST, CBS_OWNERDRAWFIXED, CBS_SORT, CBS_HASSTRINGS, WS_VSCROLL i WS_TABSTOP.

Okno dialogowe zawiera także pola listy (IDLIST) i dwa przyciski: przycisk OK (IDOK) i Anuluj (IDCANCEL). Stałe IDOK i IDCANCEL są definiowane przez pliki nagłówkowe SDK. Stała IDLIST jest zdefiniowany w pliku nagłówka aplikacji, jak identyfikator formantu, IDCOMBO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okien dialogowych zobacz Okien dialogowych.