CBN_SELCHANGE

Wiadomości z powiadomieniem CBN_SELCHANGE jest wysyłane, gdy użytkownik zmieni bieżące zaznaczenie z pola listy, pola kombi. Użytkownika można zmienić wybór, klikając w polu listy lub za pomocą klawiszy strzałek. Okno nadrzędne pola kombi odbiera powiadomienie w postaci wiadomości WM_COMMAND z CBN_SELCHANGE w programie word wysokich numerach parametru wParam.

CBN_SELCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / Identyfikator kombi pole hwndComboBox = fikcyjnymi (HWND);       / / dojście do pola kombi 

 

Uwagi

Aby uzyskać indeks bieżącego zaznaczenia, wysłać wiadomość CB_GETCURSEL do kontroli.

Wiadomości z powiadomieniem CBN_SELCHANGE nie jest wysyłana, gdy bieżące zaznaczenie jest ustawiany za pomocą wiadomości CB_SETCURSEL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie pola kombi, wiadomości pole kombi, CBN_CLOSEUP, CBN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index