Przetwarzanie wiadomości WM_MEASUREITEM

Pole kombi rysowane właściciela wysyła komunikat WM_MEASUREITEM jego procedury pole nadrzędne, jak okno lub okno dialogowe tak aplikacji można ustawić wymiary każdego elementu listy. Ponieważ pola kombi przykład ma styl CBS_OWNERDRAWFIXED, system wysyła komunikat WM_MEASUREITEM tylko raz. Pola kombi w stylu CBS_OWNERDRAWVARIABLE wysłać wiadomość WM_MEASUREITEM dla każdego elementu listy.

Parametr fikcyjnymi punkty do struktury MEASUREITEMSTRUCT , który identyfikuje element sterowania i listy. Zawiera on także domyślne wymiary elementu listy. Przykład w tworzeniu okno dialogowe Square mączki modyfikuje element członkowski struktury itemHeight do zapewnienia, że elementy listy są wystarczająco wysoka, aby pomieścić bitmapy grupy żywności.

Index