Wyciągnąć właściciel przycisków

W przeciwieństwie do przycisków radiowych przycisk rysowany właściciel jest namalowany przez aplikację, nie przez system i ma wstępnie zdefiniowany wygląd lub użycia. Jej celem jest zapewnienie przycisk którego wygląd i zachowanie są zdefiniowane przez aplikację samodzielnie. Istnieje tylko jeden styl przycisku rysowane właściciel: BS_OWNERDRAW.

Gdy użytkownik zaznacza przycisk rysowania przez właściciela, systemu wysyła okno nadrzędne składnika button WM_COMMAND komunikat zawierający kod powiadomienia BN_CLICKED , tak jak robi dla przycisku, który nie jest pobierane do właściciela. Aplikacja musi reagować odpowiednio.

Aby zapoznać się z przykładem przycisk rysowania przez właściciela, zobacz Przyciski Using Owner-Drawn.

Index