Å legge til en Window-egenskapen

Det følgende eksemplet laster et ikon, og deretter en markør og tildeler minne for en buffer. Eksemplet bruker deretter funksjonen SetProp for å tilordne resulterende ikonet, markøren og minnereferanser som vinduet Egenskaper for vinduet identifisert av programdefinert hwndSubclass-variabel. Egenskapene som kan angis med strengene PROP_ICON, PROP_CURSOR og PROP_BUFFER.

# define HINSTANCE hinst BUFFER 4096;       / / håndtere av gjeldende forekomst HWND hwndSubclass;     / / håndtere av en subclassed vinduet HÅNDTAKET hIcon, hCursor; 
HGLOBAL hMem; 
char * lpMem; 
TCHAR tchPath [] = "c:\\winnt\\samples\\winprop.c"; 
 
/ / Load ressurser. 
 
hIcon = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(400)); 
hCursor = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(220)); 
 
/ / Tildele og fylle en minnebuffer. 
 
hMem = GlobalAlloc (GPTR, BUFFER); 
lpMem = GlobalLock(hMem); 
lstrcpy (lpMem, tchPath); 
GlobalUnlock(hMem); 
 
/ / Angi vinduet Egenskaper for hwndSubclass. 
 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON", hIcon); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR", hCursor); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER", hMem) 

 

Index