Å opprette, liste opp og skalere underordnede vinduer

Du kan dele et vindu klientområdet i forskjellige funksjonelle områder ved hjelp av underordnede vinduer. Opprette et underordnet vindu er som skaper en hovedvinduet – du bruker CreateWindowEx -funksjonen. Opprette et vindu av en programdefinert vindusklasse, må du registrere Vindusklassen og gi en vindusprosedyre før du oppretter det underordnede vinduet. Du må gi det underordnede vinduet WS_CHILD-stilen og angi et overordnet vindu for det underordnede vinduet når du oppretter den.

Følgende eksempel deler klientområdet for et programs hovedvinduet i tre funksjonelle områder ved å opprette tre underordnede vinduer jevnstore. De underordnede vinduene er samme høyde som i hovedvinduet klientområdet, men hver enkelt er en tredjedel sin bredde. Hovedvinduet oppretter barnet windows WM_CREATE -melding, som hovedvinduet mottar under sitt eget vindu-opprettingen. Fordi de underordnede vinduene har stilen WS_BORDER, har hver en tynn kantlinje. Også, fordi det ikke er angitt WS_VISIBLE-stil, de underordnede vinduene er utgangspunktet skjult. Legg også merke til at de underordnede vinduene er tilordnet et undervindu identifikator.

Hovedvinduet i størrelser og plasserer de underordnede vinduene svar på WM_SIZE -melding, som hovedvinduet mottar når endres størrelsen. Svar på WM_SIZE, henter dimensjonene i klientområdet ved hjelp av funksjonen GetWindowRect i hovedvinduet, og sender deretter dimensjonene til EnumChildWindows -funksjonen. EnumChildWindows sender håndtaket til de underordnede vinduene, i sin tur til funksjonen programdefinert EnumChildProc tilbakeringing. Denne funksjonen størrelser og plasserer de underordnede vinduene ved å kalle funksjonen MoveWindow ; størrelsen og plasseringen er basert på dimensjonene til hovedvinduets klientområdet og identifikator for det underordnede vinduet. Etterpå, kaller EnumChildProc funksjonen ShowWindow å gjøre vinduet synlig.

#define ID_FIRSTCHILD 100 
#define ID_SECONDCHILD 101 
#define ID_THIRDCHILD 102 
 
LONG APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  RECT rcClient; 
  int i; 
 
  switch(uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: // creating main window 
 
      // Create three invisible child windows. 
 
      for (i = 0; i < 3; i++) 
      { 
        CreateWindowEx( 
          0, 
          "ChildWClass", 
          (LPCTSTR) NULL, 
          WS_CHILD | WS_BORDER, 
          0,0,0,0, 
          hwnd, 
          (HMENU) (int) (ID_FIRSTCHILD + i), 
          hinst, 
          NULL); 
      }
 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE:  // main window changed size 
 
      // Get the dimensions of the main window's client 
      // area, and enumerate the child windows. Pass the 
      // dimensions to the child windows during enumeration. 
 
      GetClientRect(hwnd, &rcClient); 
      EnumChildWindows(hwnd, EnumChildProc, 
        (LPARAM) &rcClient); 
      return 0; 
    // Process other messages. 
 
  } 
  return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
} 
 
BOOL CALLBACK EnumChildProc(HWND hwndChild, LPARAM lParam) 
{ 
  LPRECT rcParent; 
  int i, idChild; 
 
  // Retrieve the child-window identifier. Use it to set the 
  // position of the child window. 
 
  idChild = GetWindowLong(hwndChild, GWL_ID); 
 
  if (idChild == ID_FIRSTCHILD) 
    i = 0; 
  else if (idChild == ID_SECONDCHILD) 
    i = 1; 
  else 
    i = 2; 
 
  // Size and position the child window. 
 
  rcParent = (LPRECT) lParam; 
  MoveWindow(hwndChild, 
    (rcParent->right / 3) * i, 
    0, 
    rcParent->right / 3, 
    rcParent->bottom, 
    TRUE); 
 
  // Make sure the child window is visible. 
 
  ShowWindow(hwndChild, SW_SHOW); 
 
  return TRUE; 
} 
 

Index